ردکردن این

انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

داستان ما

انجمن علمی؛ یک نهاد مستقل جهت انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند.

انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر با در نظر گرفتن این اهداف، رویداد های مهمی مانند سلسله سخنرانی های علوم و مهندسی کامپیوتر، محفل گره، وبینارهای همگرا، جشنواره وب و امنیت و … را در دانشکده پایه گذاری کرده است.

دبیر انجمن علمی

مسئول امور مالی

مسئول آموزشی ، ایده پردازی و امور المپیادها

مسئول روابط عمومی و ارتباط با صنعت

مسئول کمیته پژوهش

مسئول انفورماتیک

مسئول کمیته همایش ها و سمینار ها